English Swedish
Ship Fartyg/Skepp
Port Babord
Starboard Strybord
Stem Stäv
Stern Akter
Transom Akterspegln
Fore För
Aft Akterut
Bow Fören
Tiller Rorkult
Ahead Framåt/För ut
Astern Akter ut
Sponson Sponson (closest is avbärarlist)
Hull Skrov
(Cargo)hold Lastrum
Buoyancy Flyttkraft/Bärighet
Draft; draught Djupgående
Vessel Fartyg
Craft Farkost
Leisure boat / craft Fritidsbåt
Alongside Långsides
Broadside Fartygssida
Engine Maskin/Motor
Revolutions / Revs / RPM’s Varv
Propeller Propeller
Throttle Throttle/gasreglage
Pitch Pitch/lutning
Full throttle Fullgas
Equipment Utrustning
Drogue Drivankare
Tools Vertyg
Chart / Map Sjökort/Karta
Mooring Förtöjning
Rope Lina/Tross
Painter(line) Förtöjningslina
To pay out a line Mata ut
To pull in a line Ta hem/Ta in
Float Flyta/Flotte
(Life)raft Livflotte
Crew Besättning
Coxswain Styrman
(Helm)sman Rorsman/Styrman
Skills Färdigheter
Seaman Sjöman
Engineer Maskinist
Sea Hav/Sjö
Swell Dyning
Wave Våg
Crest Vågkam
Trough Vågdal
Surf Bränning
Breaker Bränning
Wake Kölvatten
Drift Avdrift
Shallow Grund
Current Ström
Tidegbbbbh Tidvatten
Rip tide Rip Tide/ström
Sandbar Sand bank
Environment Miljö
Breakwater Vågbrytare
Casualty; victim Nödställde
Latitude Latitud
Longitude Longitud
Lat/Long Lat/Long
LKP Sista kända position
Hazardous Chemicals (Hazchem) Farliga Kemikalier
Transit Färd/transport
Don’t don’t don’t don’t Inte.../Nej ...

Download the Dictionary here.